Dán nội dung cần dịch ở đây!

{{opition.total}} Từ khóa Nghĩa
{{(opition.page-1)*opition.size+ $index+1}} {{obj.Key}} {{obj.Value}}
  Thêm Name
  {{opition.total}} Từ khóa Nghĩa
  {{(opition.page-1)*opition.size+ $index+1}} {{obj.Key}} {{obj.Value}}
   Thêm Hán Việt
   {{opition.total}} Từ khóa Nghĩa
   {{(opition.page-1)*opition.size+ $index+1}} {{obj.Key}} {{obj.Value}}
    Thêm VietPhrase
    {{opition.total}} Từ khóa Nghĩa
    {{(opition.page-1)*opition.size+ $index+1}} {{obj.Key}} {{obj.Value}}
     Thêm Name
     Dữ liệu trùng là dữ liệu có cả trong file Name và file VietPhrase