Tây Du Ký - Ngô Thừa Ân - Phẩm sách lưới
  • Tác giả: Ngô Thừa Ân
  • Số lượng từ: 62 Vạn chữ
  • Đến từ: Đời Minh Ngô Thừa Ân
  • Nhãn hiệu: Tây Du Tôn Ngộ Không Đường Tăng
  • Chương mới nhất: Thứ một trăm về Kính về Đông Thổ Ngũ Thánh trở thành sự thật
  • Mỹ Hầu Vương là tất cả hài tử trong lòng vỡ lòng anh hùng, mỗi lần đánh nhau trước nói một câu" Ta lão Tôn đến cũng "
   93% Trở lên độc giả cảm thấy quyển sách đáng giá đề cử!

Ngô Thừa Ân
Đời Minh tiểu thuyết gia, Hoài An phủ Sơn Dương huyện dưới sông người ( Hiện Giang Tô tỉnh Hoài An thị Hoài An khu )

Đời Minh tiểu thuyết gia Ngô Thừa Ân cùng tên văn học cổ điển có tên, Tây Du mới đọc, ngươi biết Tây Du bên trong có nào chuyện lý thú sao? Tây Du bên trong ai chiến lực tối cao?
Top